BytyDomyPozemkyKomerčníOstatní

Novela zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti

Novinky

Ministerstvo pro místní rozvoj informuje o novele zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti:

Dovolujeme si vás tímto informovat, že ke dni 1. 12. 2014 vešel v účinnost předpis č. 261/2014 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu, přičemž v části druhé došlo ke změně zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších přepisů.

Nové znění § 4 zákona č. 254/2004 Sb. s vyznačením změn: 

§ 4
(1) Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 350 000 Kč 270 000 Kč (dále jen „limit“) je povinen provést platbu bezhotovostně; to neplatí, jde-li o platbu, která musí být podle zvláštního právního předpisu2) provedena v hotovosti.
(2) Příjemce platby, jejíž výše překračuje limit, nesmí tuto platbu přijmout, jestliže nebyla provedena bezhotovostně.
(2) (3) Platba v české nebo jakékoliv cizí měně se pro účely tohoto zákona přepočte na měnu EURo koruny české směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby.
(3) (4) Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne.
(4) (5) Překračuje-li platba limit, je příjemce platby povinen na výzvu poskytovatele platby sdělit bez zbytečného odkladu číslo účtu u peněžního ústavu, na který má být platba poukázána.
____________________
2) Například zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
 
V důvodové zprávě se k novelizaci limitu plateb v hotovosti a ke zrušení odkazu na zvláštní právní předpisy pak uvádí následující:
„Část věty za středníkem se vypouští, neboť pozbyla svůj původní význam. V současnosti ani zákon o veřejných dražbách, ani zákon o loteriích, na něž se odkazuje v poznámce pod čarou, nepřikazují provádět platbu výlučně v hotovosti. I kdyby byl v budoucnosti v právním řádu obsažen zákon, který by povinnou platbu v hotovosti přikazoval, bylo by možno rozpor mezi oběma zákony řešit pomocí obecného výkladového pravidla lex specialis derogat legi generali.“

Odbor veřejných dražeb a realitní činnosti se s výkladem obsaženým v důvodové zprávě neztotožňuje v tom, že zákon o veřejných dražbách nepřikazuje provádět platbu výlučně v hotovosti, a to především s odkazem na ustanovení § 20, odst. 1, písm. g) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Nicméně aplikační přednost obou zákonů nemohou jednoznačně určit ani samotní gestoři obou zákonů a v konečném důsledku by závazný výklad včetně posouzení vzájemného vztahu jednotlivých zákonů učinil zejména nezávislý soud při aplikaci obou právních předpisů v konkrétním případu. Z tohoto důvodu tedy také není možné vyloučit, že se některý z účastníků dražby či vydražitel nebude domáhat provedení platby v hotovosti v souladu se zákonem o veřejných dražbách.

Z výkladového stanoviska, které si odbor veřejných dražeb a realitní činnosti vyžádal od ministerstva financí, vyplývá, že k vypuštění závěrečné části § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů, došlo z toho důvodu, že toto ustanovení nemělo žádný normativní obsah, neboť závěr o aplikační přednosti zvláštních zákonů vyplývá před novelou i po novele z obecných výkladových pravidel. Ze stejného důvodu došlo i k vypuštění poznámky pod čarou, neboť ani ona nemá žádný normativní obsah.

Dále dle názoru ministerstva financí z žádného ustanovení zákona o veřejných dražbách jednoznačně nevyplývá, že by platby při provádění veřejných dražeb musely být prováděny v hotovosti. Naopak, dle jejich stanoviska zákon o veřejných dražbách počítá s možností provést tyto platby bezhotovostně. Z tohoto hlediska tedy nevzniká mezi oběma zákony aplikační rozpor a oba zákony se mohou uplatnit vedle sebe, a to tak, že dražebník podléhá jak povinnostem stanoveným v zákoně o veřejných dražbách, tak v zákoně o omezení plateb v hotovosti.

Doporučujeme tedy jak dražebníkům, tak účastníkům dražby, aby se při skládání peněz v hotovosti řídili spíše příslušnými ustanoveními zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších přepisů. Dražebníkům dále také doporučujeme, aby v souvislosti s platbami prováděnými při veřejné dražbě, uváděli na tento zákon odkaz v dražební vyhlášce.

V rámci kontrolní činnosti odboru veřejných dražeb a realitní činnosti nebude dražebníkům při vyhotovení protokolu o provedené kontrole omezení skládání peněz v hotovosti nad limit stanovený zákonem o omezení plateb v hotovosti vytýkáno jako pochybení.

Odbor veřejných dražeb a realitní činnosti aktuálně pracuje na přípravě novely zákona o veřejných dražbách, kde je změna z tohoto pohledu dotčených ustanovení uvažována.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Další články

123+»

Pokračujte na aktuální nabídku


Copyright © 2010 - 2020 MakroMedia group, Všechna práva vyhrazena, Design a kód MakroMedia.cz,; OlomouckeWeby.cz